Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC 

 

I. Hồ sơ tạm ứng lần 01

1. Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 01 (Mẫu số 01/TC).

2. Quyết định phê duyệt Phương án quản lý, bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng của cấp có thẩm quyền.

3. Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR (Mẫu số 02/TC).

4. Hồ sơ tự quản lý, giao khoán:

a) Trường hợp tự quản lý: Quyết định về việc thành lập/điều động/phân công cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị.

b) Trường hợp giao khoán:

- Danh sách nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 03/TC).

- Đề nghị nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng:

+ Đối với cộng đồng, nhóm hộ: Đề nghị nhận khoán đối với cộng đồng, nhóm hộ (Mẫu số 4.1/TC); kèm theo: Biên bản cuộc họp của cộng đồng, nhóm hộ và Photo CMND của người đại diện kèm theo đối với cộng đồng và của cả nhóm đối với nhóm hộ.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: Đề nghị nhận khoán đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 4.2/TC) và Photo CMND kèm theo.

- Hợp đồng nguyên tắc (Mẫu số 5.1/TC), kèm theo:

+ Biểu thống kê chi tiết (Mẫu số 5.2/TC);     

+ Biên bản giao, nhận khoán (Mẫu số 5.3/TC);

+ Bản đồ tỷ lệ 1/10.000.

- Hợp đồng khoán có xác nhận của UBND cấp xã sở tại đối với diện tích rừng giao khoán cho đối tượng nhận khoán (Mẫu số 06/TC).

5. Trường hợp giao khoán: Danh sách chi tiền tạm ứng khoán quản lý bảo vệ rừng lần 01 nếu chi trả bằng tiền mặt (Mẫu số 07/TC); Uỷ nhiệm chi (Photo đóng dấu treo của đơn vị) chuyển trả cho đối tượng nhận khoán nếu chi trả bằng chuyển khoản (Chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thực hiện tạm ứng, đơn vị nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

II. Hồ sơ tạm ứng lần 02

6. Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 02 (Mẫu số 08/TC).

7. Quyết định phê duyệt dự toán chi nguồn kinh phí DVMTR của cấp có thẩm quyền.

8. Trường hợp giao khoán: Danh sách chi tiền tạm ứng khoán quản lý bảo vệ rừng lần 02 nếu chi trả bằng tiền mặt (Mẫu số 09/TC); Uỷ nhiệm chi (Photo đóng dấu treo của đơn vị) chuyển trả cho đối tượng nhận khoán nếu chi trả bằng chuyển khoản (Chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thực hiện tạm ứng, đơn vị nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

III. Hồ sơ thanh toán

9. Giấy đề nghị thanh toán tiền chi trả DVMTR (Mẫu số 10/TC).

10. Hồ sơ nghiệm thu:    

a) Trường hợp tự quản lý: Biên bản nghiệm thu quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 11.1/TC); kèm theo Biểu nghiệm thu quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 11.2/TC).

b) Trường hợp giao khoán: Biên bản nghiệm thu khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 12.1/TC); kèm theo Biểu nghiệm thu khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 12.2/TC).

c) Biểu tổng hợp kết quả nghiệm thu thanh toán quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 13/TC).

11. Biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR (Mẫu số 14/TC).

12. Bản đồ chi trả DVMTR tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (Có xác nhận của chủ rừng, đơn vị tư vấn (Nếu có), Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

13. Trường hợp giao khoán: Biên bản thanh lý Hợp đồng khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 15/TC).

14. Trường hợp giao khoán: Danh sách chi tiền thanh toán khoán bảo vệ rừng nếu chi trả bằng tiền mặt (Mẫu số 16/TC); Uỷ nhiệm chi (Photo đóng dấu treo của đơn vị) chuyển trả cho đối tượng nhận khoán nếu chi trả bằng chuyển khoản  (Chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thực hiện thanh toán, đơn vị nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

Lưu ý: Đối với trường hợp chủ rừng là tổ chức Nhà nước không thực hiện tạm ứng mà thực hiện thanh toán thì hồ sơ thanh toán phải bao gồm các thủ tục của hồ sơ tạm ứng.

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan