Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

A. ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

I. Hồ sơ chi trả

1. Giấy đề nghị chuyển tiền (Mẫu số 01/TC);

2. Danh sách đối tượng hưởng lợi được UBND tỉnh phê duyệt;

3. Kế hoạch tài chính năm nguồn thu từ ERPA được UBND tỉnh phê duyệt;

4. Công văn thông báo số tiền chi trả của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

5. Kế hoạch tài chính năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Mẫu số 02/TC) (Nộp về Quỹ tỉnh sau khi được phê duyệt);

6. Biểu xác định diện tích rừng tự nhiên của đơn vị (Mẫu số 03/TC);

7. Bản đồ diện tích rừng tự nhiên tỷ lệ 1/25.000.

II. Hồ sơ hoạt động ERPA của chủ rừng là tổ chức1. Đối với nội dung khoán bảo vệ rừng:

- Biên bản hội nghị cộng đồng dân cư (Mẫu số 04/TC);

- Đề nghị tham gia hoạt động quản lý rừng (Mẫu số 05/TC);

- Thỏa thuận tham gia hoạt động quản lý rừng (Mẫu số 06/TC);

- Hợp đồng khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 07/TC), kèm theo:

   + Biểu thống kê diện tích khoán (Mẫu số 08/TC);

   + Biên bản giao, nhận khoán (Mẫu số 09/TC);

   + Bản đồ tỷ lệ 1/10.000.

- Danh sách cộng đồng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 10/TC);

- Biên bản nghiệm thu khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 11/TC) (có biểu kèm theo- Mẫu số 12/TC);

- Biểu tổng hợp kết quả nghiệm thu thanh toán khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 13/TC);

- Biên bản thanh lý hợp đồng khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 14/TC);

- Uỷ nhiệm chi chuyển trả cho cộng đồng nhận khoán.

2. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển sinh kế:

- Kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển sinh kế (Mẫu số 15/TC);

- Danh sách cộng đồng tham gia thỏa thuận hoạt động quản lý rừng được hỗ trợ phát triển sinh kế được chủ rừng là tổ chức và UBND cấp xã thống nhất, xác nhận.

- Nghiệm thu theo quy định tại phụ lục I kèm theo Nghị định 107/2022/NĐ-CP.

3. Đối với các hoạt động lâm sinh: Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Để phục vụ công tác kiểm toán hằng năm và kết thúc ERPA, đối với hồ sơ, thủ tục tại mục II nêu trên, đề nghị chủ rừng là tổ chức nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong vòng 15 ngày sau khi hoàn thành: chi trả cho cộng đồng nhận khoán; các hoạt động ERPA khác.

Tải về: Hồ sơ tổ chức

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan