Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn bản Bộ, ngành Trung Ương

Ngày 21 tháng 02 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-BNN-TCLN về việc Ban hành Kế hoạch chia sẻ lợi ích từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã ban hành Thông Tư số 25/2022/TT-BNNPTNT vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 Về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Bộ Tài Chính ban hành thông  tư số 04/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã ban hành Thông Tư số 23/2017/TT-BNNPTNT vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 Về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 Ngày 02/ 11/2016 Chính phủ đã ban Nghị định 147/2016/NĐ-CP về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ – CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Văn bản QBV&PTR, Chi Cục Kiểm Lâm

Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Chi cục Kiểm lâm cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ban hành Quy chế phối hợp số 171/QCPH-CCKL-QBV&PTR về việc Phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Văn bản Cục Lâm nghiệp

Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-LN-QBVPTR về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024 Cục Lâm nghiệp đã ban hành Công văn số 745/LN-QBVPTR về việc thực hiện chi trả nguồn thu từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018 Tổng Cục Lâm Nghiệp đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-TCLN-KHTC về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng”

Văn bản QBV&PTR

Ngày 04 tháng 12 năm 2023 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 254/QBV&PTR-KHKT về việc phê duyệt công văn hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính (ERPA) tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 266/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các UBND cấp xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy và thành phố Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 265/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, UBND cấp xã trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 264/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 263/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 262/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 261/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 260/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 259/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các tổ chức được giao quản lý rừng tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 258/QBV&PTR-KHKT ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng là tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 106/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 105/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 104/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Tả Trạch – Thượng Lộ - Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 103/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 102/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin – A Lin B2 – Sông Bồ - Rào Trăng 3 - Rào Trăng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 101/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Đăkrông (1,2,3,4) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 100/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sông Côn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 277/QBV&PTR-KHKT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường thuộc  lưu vực thủy điện Sông Côn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

 

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 275/QBV&PTR-KHKT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

 

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 274/QBV&PTR-KHKT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện điện Tả Trạch – Thượng Lộ - Thương Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

 

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 273/QBV&PTR-KHKT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 272/QBV&PTR-KHKT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin – A Lin B2 – Sông Bồ - Rào Trăng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 75/QBV&PTR-KHKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sông Côn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 74/QBV&PTR-KHKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 73/QBV&PTR-KHKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 72/QBV&PTR-KHKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Tả Trạch – Thượng Lộ - Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 71/QBV&PTR-KHKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 70/QBV&PTR-KHKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin – A Lin B2 – Sông Bồ - Rào Trăng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 197/QBV&PTR-KHKT về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin B1 – A Lin B2 – Rào Trăng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 198/QBV&PTR-KHKT về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 199/QBV&PTR-KHKT về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Tả Trạch – Thượng Lộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 200/QBV&PTR-KHKT về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 201/QBV&PTR-KHKT về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 202/QBV&PTR-KHKT về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực Sông Côn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 2301/QĐ – STC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 97/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 2301/QĐ – STC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 96/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 2301/QĐ – STC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 95/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện 95/QBV&PTR-KHKT (Kế hoạch chi trả 2021 LV thủy điện Tả Trạch – Thượng Lộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 2301/QĐ – STC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 94/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

 Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 2301/QĐ – STC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 93/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin B1 – A Lin B2 – Rào Trăng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Thực hiện theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên HuếKể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ chuyển trụ sở đến địa chỉ mới: Tầng 2, nhà số 2, khu nhà đất 119 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 1361/QĐ – STC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 75/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

  

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 1361/QĐ – STC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 74/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

  

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 1361/QĐ – STC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 72/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Thực hiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý theo Quyết định số 1361/QĐ – STC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài Chính. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 71/QBV&PTR-KHKT về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin B2 – Rào Trăng 4 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Ngày 13 tháng 9 năm 2019. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc Ban hành Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 21 tháng 4 năm 2020 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 52/QBV&PTR-KHKT về việc Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Thực hiện theo Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 96/QBV&PTR-KHKT ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Thực hiện theo Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 95/QBV&PTR-KHKT ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Thực hiện theo Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 94/QBV&PTR-KHKT ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Tả Trạch - Thượng Lộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Thực hiện theo Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 93/QBV&PTR-KHKT ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

 

Thực hiện theo Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Công văn số 92/QBV&PTR-KHKT ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền - A Roàng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Thực hiện theo Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành Công văn số 96/QBV&PTR về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Thực hiện theo Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành Công văn số 95/QBV&PTR về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Thực hiện theo Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành Công văn số 94/QBV&PTR về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Tả Trạch - Thượng Lộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Thực hiện theo Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành Công văn số 93/QBV&PTR về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Thực hiện theo Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành Công văn số 92/QBV&PTR về việc kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền - A Roàng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Ngày 9 tháng 4 năm 2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 31/QBV&PTR-KHKT về việc Hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Chính Phủ

Ngày 24 tháng 5 năm 2024 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về việc thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Văn bản Sở, ngành TTH

Ngày 12 tháng 7 năm 2021 Sở Tài Chính đã ban hành Quyết định 2301/QĐ-STC về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021 và Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2021

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Sở Tài Chính đã ban hành Quyết định 1361/QĐ-STC về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020 và Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2020.

Ngày 23/7/2015 Sở Tài Chính đã ban hành công văn 1855/STC-QLNS về việc sử dụng kinh phí chi trả DVMTR

Ngày 24 tháng 7 năm 2017 Sở Tài Chính đã ban hành công văn số 1919/STC-QLNS về việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Văn bản UBND tỉnh TTH

Ngày 23 tháng 01 năm 2024 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định  số 252/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trong khu vực tiếp giáp với khu rừng hoặc nằm trong khu rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định  số 2827/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch  số 393/KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 10 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2022.

Ngày 06 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021.

Ngày 03 tháng 4 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020.

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2019.

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2018

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Thượng Lộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1022/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền và lưu vực thủy điện A Roàng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

 

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc  lưu vực A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kê hoạch Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Thượng Lộ năm 2016

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt kế hoạch chi trả bổ sung cho các chủ rừng tại lưu vực thủy điện Hương Điền và Bình Điền có đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp năm 2016

Văn bản Quỹ BVPTR VN

Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã ban hành văn bản số 369/VNFF-BĐH về việc trao đổi một số nội dung thực hiện đối với nguồn thu từ ERPA

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về