Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC 

 

I. Hồ sơ tạm ứng

1. Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả DVMTR (Mẫu số 01/TC).

2. Quyết định phê duyệt Phương án quản lý, bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng của cấp có thẩm quyền.

3. Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR (Mẫu số 02/TC).

4.1. Trường hợp tự quản lý: Quyết định về việc thành lập/điều động/phân công cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị.

4.2. Trường hợp giao khoán:

a) Đề nghị nhận khoán:

- Đề nghị nhận khoán đối với cộng đồng, nhóm hộ (Mẫu số 3.1/TC); Biên bản cuộc họp của cộng đồng, nhóm hộ; Photo CMND của người đại diện kèm theo đối với cộng đồng và của cả nhóm đối với nhóm hộ (Theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

- Đề nghị nhận khoán đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 3.2/TC) và Photo CMND kèm theo (Theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

b) Danh sách nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 04/TC).

c) Hợp đồng nguyên tắc (Mẫu số 5.1/TC), kèm theo:

- Biểu thống kê chi tiết (Mẫu số 5.2/TC);

- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000;

- Biên bản giao, nhận khoán (Mẫu số 5.3/TC) (Theo Nghị định số 168 /2016/NĐ-CP của Chính phủ).

d) Hợp đồng khoán có xác nhận của UBND cấp xã sở tại đối với diện tích rừng giao khoán cho đối tượng nhận khoán (Mẫu số 06/TC) (Theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

5. Quyết định phê duyệt dự toán chi nguồn kinh phí DVMTR của cấp có thẩm quyền.

6. Trường hợp giao khoán: Danh sách chi tiền tạm ứng khoán quản lý bảo vệ rừng nếu chi trả bằng tiền mặt (Mẫu số 07/TC); Uỷ nhiệm chi (Photo đóng dấu treo của đơn vị) chuyển trả cho đối tượng nhận khoán nếu chi trả bằng chuyển khoản (Chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thực hiện tạm ứng, đơn vị nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

II. Hồ sơ thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán tiền chi trả DVMTR (Mẫu số 08/TC).

2. Hồ sơ nghiệm thu:

2.1. Trường hợp tự quản lý: Biên bản nghiệm thu quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 9.1/TC); kèm theo biểu nghiệm thu quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 9.2/TC).

2.2. Trường hợp giao khoán: Biên bản nghiệm thu khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 10.1/TC); kèm theo biểu nghiệm thu khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 10.2/TC).

2.3. Biểu tổng hợp kết quả nghiệm thu thanh toán quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 11/TC).

3. Kết quả xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR:

3.1. Đối với chủ rừng tổ chức Nhà nước: Biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR (Mẫu số 12/TC) (Theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

3.2. Đối với Hạt Kiểm lâm: Biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR (Mẫu số 13/TCMẫu số 14/TC) (Theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

4. Bản đồ chi trả DVMTR tỷ lệ 1/25.000 (Có xác nhận của chủ rừng, đơn vị tư vấn (nếu có), Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

5. Trường hợp giao khoán: Biên bản thanh lý Hợp đồng khoán bảo vệ rừng (Mẫu số 15/TC) (Theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

6. Trường hợp giao khoán: Danh sách chi tiền thanh toán khoán bảo vệ rừng nếu chi trả bằng tiền mặt (Mẫu số 16/TC); Uỷ nhiệm chi (Photo đóng dấu treo của đơn vị) chuyển trả cho đối tượng nhận khoán nếu chi trả bằng chuyển khoản  (Chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thực hiện thanh toán, đơn vị nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan