Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ CỘNG ĐỒNG

 

   I. Hồ sơ tạm ứng lần 01

1. Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 01:

- Giấy đề nghị tạm ứng bằng tiền mặt  lần 01 (Mẫu số 1.1/CĐ);

- Giấy đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản lần 01 (Mẫu số 1.2/CĐ).

2. Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu số 02/CĐ).

3. Kế hoạch sử dụng tiền chi trả DVMTR (Mẫu số 03/CĐ).

4. Danh sách thành viên cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 04/CĐ).

II. Hồ sơ tạm ứng lần 02

5. Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 02:

- Giấy đề nghị tạm ứng bằng tiền mặt lần 02 (Mẫu số 5.1/CĐ);

- Giấy đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản lần 02 (Mẫu số 5.2/CĐ).

6. Biên bản kiểm tra kết quả bảo vệ rừng thực hiện chi trả DVMTR (Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã và chủ rừng) (Mẫu số 06/CĐ).

III. Hồ sơ thanh toán

7. Giấy đề nghị thanh toán tiền chi trả DVMTR:

- Giấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt (Mẫu số 7.1/CĐ);

- Giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản (Mẫu số 7.2/CĐ).

8. Biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR (Mẫu số 08) (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn).

9. Bản đồ chi trả DVMTR tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (Có xác nhận của UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn).

10. Quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản photo có chứng thực).

11. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có thì nộp bản photo có chứng thực).

12. Giấy chứng minh nhân dân gồm: Trưởng ban, Kế toán và Thủ quỹ của Ban Quản lý Rừng cộng đồng (Bản photo có chứng thực; giấy Chứng minh nhân dân phải có số, hình ảnh, ngày cấp rõ ràng và không quá 15 năm kể từ ngày cấp, nếu quá cũ không rõ số, hình ảnh, ngày cấp thì phải làm lại, nộp vào hồ sơ theo quy định).

13. Các Ban Quản lý Rừng cộng đồng căn cứ Quyết định thành lập/kiện toàn mở tài khoản đồng sở hữu tại ngân hàng sau đó cung cấp giấy mở tài khoản đồng sở hữu về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để theo dõi, quản lý.

Lưu ý:

- Đối với trường hợp chủ rừng là cộng đồng không thực hiện tạm ứng mà thực hiện thanh toán thì hồ sơ thanh toán phải bao gồm các thủ tục của hồ sơ tạm ứng.

- Các thủ tục ở mục 10, 11, 12 và 13 chỉ nộp một lần đầu tiên; nếu trong quá trình thực hiện có sự thay đổi thì hồ sơ thanh toán phải kèm theo các thủ tục thay đổi đó.

IV. Thủ tục thành lập/kiện toàn Ban Quản lý Rừng cộng đồng và Ban Kiểm soát Rừng cộng đồng

1. Quyết định về việc thành lập/kiện toàn Ban Quản lý Rừng cộng đồngBan Kiểm soát Rừng cộng đồng của UBND xã.

2. Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của UBND xã; kèm theo: Quy chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR (Nội dung của Quy chế theo quy định của Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh).

Lưu ý: Các thủ tục nêu trên chỉ nộp một lần đầu tiên; nếu Ban Quản lý Rừng cộng đồng và Ban Kiểm soát Rừng cộng đồng có sự thay đổi thì phải thực hiện kiện toàn và hồ sơ thanh toán phải kèm theo các thủ tục thay đổi đó.

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan