Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

D. ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ CỘNG ĐỒNG, NHÓM HỘ

I. Hồ sơ chi trả

1. Giấy đề nghị chuyển tiền (Mẫu số 01/CĐ-NH);

2. Kế hoạch sử dụng tiền chi trả nguồn ERPA (Mẫu số 02/CĐ-NH);

3. Biểu xác định diện tích rừng tự nhiên (Mẫu số 03/CĐ-NH) (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn);

4. Bản đồ diện tích rừng tự nhiên tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn).

II. Thủ tục thành lập/kiện toàn Ban Quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ và Ban Kiểm soát rừng cộng đồng, nhóm hộ

1. Quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản photo có chứng thực).

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có thì nộp bản photo có chứng thực).

3. Quyết định về việc thành lập/kiện toàn Ban Quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ và Ban Kiểm soát rừng cộng đồng của UBND xã; Danh sách thành viên cộng đồng, nhóm hộ quản lý, bảo vệ rừng.

4. Căn cước công dân gồm: Trưởng ban, Kế toán và Thủ quỹ của Ban Quản lý rừng cộng đồng; Trưởng nhóm và Thủ quỹ của Ban Quản lý rừng nhóm hộ (Bản chụp/scan phải rõ ràng số, hình ảnh, ngày cấp và đảm bảo thời hạn sử dụng theo quy định).

5. Các Ban Quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ căn cứ quyết định thành lập/kiện toàn mở tài khoản đồng sở hữu tại ngân hàng; sau đó cung cấp giấy mở tài khoản đồng sở hữu về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để theo dõi, quản lý.

Lưu ý: Các thủ tục nêu trên chỉ nộp một lần đầu tiên; nếu Ban Quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ và Ban Kiểm soát rừng cộng đồng có sự thay đổi thì phải thực hiện kiện toàn và nộp các thủ tục có thay đổi ở mục 3, 4, 5 kèm hồ sơ thanh toán.

Tải về: Hồ sơ cộng đồng, nhóm hộ

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan